Política de privacitat i avís legal

D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SENYORA DE L’ESPERANÇA, amb CIF: F12009197, us informa que les vostres dades de caràcter personal i tota la informació relacionada seran tractades en un tractament de dades de caràcter personal, i la finalitat de les quals és emmagatzemar informàticament en què les vostres dades queden incorporades i són tractats per tal de prestar-vos els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Dades identificatives del responsable:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Nom empresa: COOP ONDA

Raó social: COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SENYORA DE L’ESPERANÇA

C.I.F: F12009197

Adreça; C/ ENGINYER ECHEGARAY, 2 – 12200 – ONDA – CASTELLÓ DE LA PLANA

Telèfon: 964600990

Email: info@cooponda.com

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB

La finalitat de la present web consisteix a informar l’usuari de l’activitat de l’empresa, a més de l’actualitat i els temes d’interès del sector. Està regulat l’ús del lloc web: https://cooponda.com/es/

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de COOPERATIVA AGRICOLA NTRA. SENYORA DE L’ESPERANÇA en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals.

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació, no se sol·licite la supressió per l’interessat, o durant 1 any a partir de la darrera confirmació d’interès, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals. Tractarem les dades en base al consentiment o execució d’un contracte, signatura del pressupost.

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les vostres dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a això podreu enviar un email a: info@cooponda. com

A més, linteressat pot adreçar-se a lAutoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre F12009197 COOPERATIVA AGRICOLA NTRA. SENYORA DE L’ESPERANÇA (d’ara endavant COOP ONDA) amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

COOP ONDA NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o en els processos de selecció i els tractarem sobre la base del seu consentiment o execució d’un contracte.

DRETS

L’interessat pot exercir els drets següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals.

Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els següents drets i per a això podreu enviar un email a: info@cooponda.com

A més, linteressat pot adreçar-se a lAutoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per COOP ONDA. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb COOP ONDA o qualsevol de les seves delegacions.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L’Usuari que envia la informació a COOP ONDA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se COOP ONDA de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

COOP ONDA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a COOP ONDA de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COOP ONDA sempre que procedeixi de fonts alienes a COOP ONDA

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

COOP ONDA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, COOP ONDA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de COOP ONDAy, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts dels seus pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de COOP ONDA.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

COOP ONDA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

COOP ONDA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per links o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de COOP ONDA. La presència de links o enllaços a les pàgines web de COOP ONDA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.